Przedszkole Misia Uszatka w Złotoryi

Plan Dnia

Zobacz nasz plan dnia

Godziny
Przebieg

6.30 – 7.30

Czas przed realizacją podstawy programowej.

Schodzenie się dzieci, integrowanie dzieci poprzez zabawy w kącikach zainteresowań wybranymi, dowolnymi zabawkami. Udział w grach dydaktycznych.

7.30 – 8.00
Prowadzenie pracy indywidualnej, czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.
8.00 – 8:15
Ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30

Czynności higieniczne, samoobsługowe oraz przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00
Śniadanie, czynności samoobsługowe oraz higieniczne.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych, stymulujących, wszechstronny rozwój dziecka. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych tj. rytmika, akrobatyka, zajęcia taneczne, język angielski, język niemiecki, język hiszpański, kodowanie,

10.00 – 10.15

Czynności samoobsługowe- higieniczne, przygotowanie do wyjścia na powietrze. Pobyt na powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym spacery, wycieczki, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.
10.15 – 10.45
Zabawy dowolne inicjowane przez dzieci.
11.15 – 11.30

Czynności samoobsługowo- higieniczne.

11.30- 12.00

Obiad. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłków

12.00- 12.15

Ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek, słuchanie bajek z płyt cd.

12.15- 13.15

Gry i zabawy stolikowe. Pobyt na świeżym powietrzu.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA PO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
13.15 – 13.45

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

Zabawy relaksacyjne, kontynuacja zabaw dowolnych, udział dzieci w zajęciach dydaktycznych, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pobyt w ogrodzie przedszkolnym połączony z różnymi formami ruchu, prowadzenie obserwacji przyrodniczej, organizacja spacerów, udział w przedsięwzięciach.

15.15- 16.30

Rozchodzenie się dzieci, integrowanie dzieci z trzech grup poprzez zabawy ruchowe, tematyczne, pobyt na powietrzu, prace porządkowe.
Scroll to Top